Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

Media pluralism and media freedom in the European Union
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs
A8-0144/2018:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR (+) Pokiaľ ide o pluralitu, osobitnú úlohu pri jej zabezpečovaní zohrávajú v jednotlivých členských krajinách Európskej únie verejnoprávne médiá. Sú nenahraditeľné. Výzvou z pohľadu slobody médií stále zostávajú sociálne siete, ktoré premenili občanov z prijímateľov informácií na ich tvorcov. Mnohí si pritom neprávne zamieňajú slobodu prejavu s možnosťou bezbrehého šírenia nenávisti a konšpirácií. Úmyselne sa tak snažia podnecovať napätie v spoločnosti. Dôležité preto je, aby sa k šíreniu nepodložených a falošných správ neuchyľovali aj štandardné mienkotvorné médiá. Novinári majú z hľadiska informovania smerom k verejnosti jedinečnú zodpovednosť
Pál
CSÁKY
 ABSTENTION
Eduard
KUKAN
 FOR
Vladimír
MAŇKA
 FOR (+) Mnohí ľudia neoznámia nezákonnú činnosť, lebo sa boja straty zamestnania, súkromia alebo o svojich blízkych. Podporujem návrh, že treba hľadať silnejšie a dôslednejšie mechanizmy na ochranu oznamovateľov. Treba však zároveň povedať, že len samotné administratívne opatrenia v oblasti páchania protispoločenskej činnosti a jej oznamovania existujúci systém nezmenia. Verejnosť musí byť viac informovaná o účinkoch, vyšetreniach a trestoch pre takýchto porušovateľov. Informovanie verejnosti má zásadný prevenčný účinok voči potencionálnym porušovateľom a zvýši to aj dôveru oznamovateľov. Pri posilňovaní slobody médií treba zohľadňovať, že v záujme transparentného a objektívneho informovania verejnosti musí mať aj táto sloboda jasné a zrozumiteľné pravidlá. Médiá majú dnes silný vplyv, stávajú sa akýmsi pilierom ďalšej moci v štáte a spoločnosti. Majú však aj svojich vlastníkov, ktorí majú svoje záujmy. Preto akákoľvek úprava musí byť vyvážená nielen v záujme médií, ale aj v záujme verejnosti a ochrany základných práv a slobôd všetkých jednotlivcov.
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 ABSTENTION
József
NAGY
 FOR
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR (+) Právo na slobodu prejavu a slobodu presvedčenia vnímam ako základné ľudské práva, ktoré sú nevyhnutné pre plný rozvoj jednotlivca a jeho aktívnej účasti na rozvoji demokratickej spoločnosti. Keďže mediálne odvetvie zohráva kľúčovú úlohu v každej demokratickej spoločnosti, mrzí ma, že v posledných obdobiach sa stávame svedkami toho, že novinári a iní mediálni aktéri čelia násiliu, hrozbám, obťažovaniu alebo verejnému hanobeniu v Európskej únii. Je neospravedlniteľné, že sa to deje pre ich investigatívnu činnosť, ktorú vykonávajú za účelom ochrany verejného záujmu pred zneužitím moci, korupciou, porušovaním ľudských práv alebo trestnou činnosťou. Za obzvlášť znepokojujúci fenomén považujem politický vývoj v rôznych členských štátoch, kde narastá nacionalizmus a populizmus, ktorý vedie k zvýšenému tlaku na novinárov a hrozbám voči nim. To dokazuje, že EÚ musí zabezpečiť, podporovať a chrániť slobodu médií a pluralizmus. Podporila som uznesenie, lebo som presvedčená o tom, že zaistenie bezpečnosti a ochrana novinárov a iných mediálnych aktérov je predpokladom na to, aby v rámci svojej práce mohli v plnej miere vykonávať svoju úlohu a využívať svoje kapacity na riadne informovanie občanov.
Richard
SULÍK
 ABSTENTION (+) Nelegislatívna správa zaoberajúca sa slobodou a pluralitou médií. Aj keď so znepokojením vnímam problémy slobody tlače, s ktorými sa v poslednej dobe stretávame, správa navrhuje viacero opatrení, s ktorými nemôžem súhlasiť: správa vyzýva členské štáty, aby prijali a vykonávali reguláciu vlastníctva médií s cieľom zabrániť horizontálnej koncentrácii vlastníctva v mediálnom sektore. Vyzýva tiež na prijatie smernice zameranej proti strategickým žalobám proti verejnej účasti a na prijatie smernice na ochranu oznamovateľov. Som presvedčený, že problematika ochrany slobody médií patrí do kompetencie členských štátov. Zdržal som sa preto hlasovania. Štát by podľa mojej mienky nemal zasahovať do vlastníckej štruktúry médií. Orgány činné v trestnom konaní by však mali byť omnoho aktívnejšie pri objasňovaní káuz, na ktoré novinári upozorňujú.
Boris
ZALA
 FOR
Anna
ZÁBORSKÁ
 ABSTENTION
Branislav
ŠKRIPEK
 ABSTENTION
Ivan
ŠTEFANEC
 ABSTENTION (+) . – Tragická smrť investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej nám znova pripomenula potrebu chrániť novinárov a iných mediálnych aktérov. Musíme vyvinúť maximálne úsilie s cieľom predchádzať takémuto násiliu. Považujem preto za potrebné, aby došlo k zriadeniu nezávislého a nestranného regulačného orgánu, ktorý by monitoroval a dokumentoval násilie a hrozby voči novinárom a informoval o nich. Rovnako tak je nevyhnutné, aby Komisia vyčlenila z rozpočtu EÚ trvalé a primerané finančné prostriedky na podporu monitorovania plurality a slobody médií.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 FOR (+) Správu o slobode a pluralite médií v Európskej únii som podporila. Hoci išlo o nelegislatívnu správu, poňala problematiku slobody a plurality médií veľmi komplexne. Táto téma je v súčasnosti vo svetle stále sa zhoršujúceho prostredia pre novinárske povolanie neskutočne dôležitá a keď k obmedzovaniu slobody médií a cenzúre pribudli ešte aj úkladné vraždy investigatívnych novinárov na Malte a Slovensku, je podľa môjho názoru nevyhnutné na tieto udalosti reagovať. Novinári totiž čelia nielen obmedzovaniu svojej práce, zastrašovaniu a cenzúre, ale samotné informovanie verejnosti utrpelo aj zásahmi vlád niektorých štátov a vlastníctvom médií veľkými korporáciami. K tomu ešte spomeniem ďalšiu obrovskú hrozbu pre Európsku úniu, hrozbu falošných správ, ktoré ako sme už videli na niekoľkých prípadoch, dokážu mať obrovský vplyv na niektoré závažné udalosti a rozhodnutia. Práve preto sa s mnohými odporúčaniami týkajúcimi sa slobody a plurality médií, ako aj boja proti falošným správam stotožňujem a správu som v záverečnom hlasovaní podporila.