Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

A European Strategy for Low-Emission Mobility
Committee on Transport and Tourism
A8-0356/2017:


Monika
BEŇOVÁ
 FOR (+) Odvetvie dopravy v súčasnosti produkuje viac ako štvrtinu emisií skleníkových plynov v Európe. Je nevyhnuté, aby sme tento trend zvrátili a naplnili tak záväzky, ktoré nám vyplývajú z Parížskej dohody. Vítam preto iniciatívu Európskej komisie v oblasti nízko emisnej mobility, ktorá môže v budúcnosti vytvoriť tisícky nových pracovných miest a zároveň prispieť k zníženiu emisií. Aby sme naplnili ambiciózne ciele musíme v budúcnosti prijať opatrenia najmä v oblasti efektivity dopravného systému a nízko emisných alternatívnych energií pre dopravu a vozidlá s nulovými emisiami. Do tohto procesu je potrebné aj vo väčšej miere zapojiť občiansku spoločnosť, ktorej musíme zabezpečiť prístup k informáciám o emisiách skleníkových plynov. Členské štáty stále uplatňujú širokú škálu protichodných daňových stimulov, ktoré odrádzajú od zavádzania nízko emisnej mobility a dotujú neefektívne a znečisťujúce vozidlá, najmä služobné vozidlá.
Pál
CSÁKY
 AGAINST (+) Az Európai Unió és tagállamai elkötelezték magukat a Párizsi éghajlatvédelmi egyezmény mellett, amely az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának mérséklése és a globális felmelegedés ellen hivatott küzdeni. Ezek eléréséhez szükséges a közlekedési szektor megreformálása és az alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedés előmozdítása. Mindezek mellett azonban arra kell törekednünk, hogy e célok ne szabjanak gátat az európai autóipar további fejlődésének, ami munkahelyek megszűnéséhez vezethetne.
A plenáris ülésen bemutatott jelentés számos olyan javaslatot tartalmaz, amelyek hozzájárulhatnak ezekhez a célokhoz. Ugyanakkor több olyan megfogalmazás is található benne, amelyeket nem tudtam támogatni. Mivel ezek a számomra elfogadhatatlan pontok – mint például a kilométer alapú pályadíj előnyben részesítése a matricás rendszerrel szemben vagy minimális célértékek a nulla károsanyag-kibocsátású járművek piacrészesedését illetően – az elfogadott anyag részét képezik, a végszavazásnál nem tudtam támogatni a jelentést.
Eduard
KUKAN
 AGAINST
Vladimír
MAŇKA
 FOR
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 (absent)
József
NAGY
 AGAINST
Monika
SMOLKOVÁ
 FOR (+) Doprava spôsobuje viac ako 25 % emisií skleníkových plynov v EÚ, z ktorých viac ako 70 % má značný podiel na znečistení ovzdušia. Za znepokojujúce to považujem aj preto, že znečistenie ovzdušia spôsobuje v EÚ viac ako 400 000 predčasných úmrtí ročne a je príčinou nákladov na zdravotnú starostlivosť vo výške 330 – 940 mld. EUR, čo predstavuje od 3 % do 9 % HDP EÚ. Podporila som uznesenie, pretože som presvedčená, že prechod na nízkoemisnú mobilitu je nevyhnutným procesom pre rozsiahlejší prechod na udržateľné, nízkouhlíkové a obehové hospodárstvo. Prechod na nízkoemisnú mobilitu považujem za pozitívnu správu nielen z pohľadu verejného zdravia a životného prostredia, ale aj ako významnú príležitosť pre výrobcov a dodávateľov v oblasti automobilovej, železničnej, námornej a leteckej dopravy, ako aj pre inovačných poskytovateľov a najmä MSP v oblasti energetiky, dopravy, logistiky a služieb. Aj keď prechod na nízkoemisné alternatívne energie v doprave sa už začal skôr, myslím si, že udržateľný prechod v oblasti dopravy si bude vyžadovať systémové opatrenia viacerých zainteresovaných strán vrátane občianskej spoločnosti, spotrebiteľov, sociálnych partnerov, MSP, inovatívnych startupov, veľkých korporácií, ktoré sú globálnymi aktérmi, ako aj politikov a oficiálnych orgánov na všetkých úrovniach správy.
Richard
SULÍK
(none)
Boris
ZALA
 FOR
Anna
ZÁBORSKÁ
 AGAINST
Branislav
ŠKRIPEK
 AGAINST (+) Zdržal som sa pri hlasovaní o správe, ktorá vyzývala na ekologickejšiu dopravu. Obsahovala síce dobré body, ale zároveň apelovala na väčšie financovanie ekologických, dopravných projektov a finančných stimulov a od Komisie chcela príliš ambiciózny plán uvedenia elektrických vozidiel na trh a zavádzania fiškálnych stimulov.
Ivan
ŠTEFANEC
(none) (+) Cestná doprava je pôvodcom až 70 % emisií skleníkových plynov v doprave. Pre ich zníženie by sa Európska únia aj členské štáty mali vydať na cestu podpory elektromobility a budovania príslušnej infraštruktúry. Taktiež inovácie a nové technológie významne prispievajú k znižovaniu znečistenia ovzdušia a zabráneniu urýchľovania klimatických zmien.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 ABSTENTION