Addendum
Slovakia

(13 MEPs displayed)

High-level UN Conference to support the implementation of Sustainable Development Goal 14 (UN Ocean Conference)
B8-0382/2017:


Pál
CSÁKY
 AGAINST
Monika
FLAŠÍKOVÁ BEŇOVÁ
 AGAINST (+) Je veľmi znepokojivé, že vrchní predstavitelia štátov vo svete venujú takú malú pozornosť tak dôležitej téme, ako je nepriaznivý vplyv ľudskej činnosti na oceány, čo môže mať v budúcnosti nesmierne negatívne následky pre naše budúce generácie. Aj napriek tomu, že bolo v minulosti prijatých viacero deklarácií a záväzkov v oblasti rybolovu, sa tieto záväzky neustále porušujú a naďalej ohrozujú celosvetové populácie rýb a morskú faunu.
Eduard
KUKAN
 AGAINST
Vladimír
MAŇKA
 AGAINST
Miroslav
MIKOLÁŠIK
 AGAINST
József
NAGY
 AGAINST (+) Támogatom az állásfoglalási indítványt, ahogy a magas szintű ENSZ-konferencia összehívására irányuló kezdeményezést is, hiszen tisztában vagyok az emberi tevékenységek óceánokra gyakorolt negatív hatásaival. Ezt kizárólag globális fellépéssel tudjuk csökkenteni, amit októberben a Máltán megrendezésre kerülő „Mi óceánunk” konferencia is hangsúlyozni fog majd. Az állásfoglalásra irányuló indítvány külön foglalkozik a fenntartható halászattal, valamint az egyes államok szerepével az óceánok védelme érdekében.
Monika
SMOLKOVÁ
 AGAINST
Richard
SULÍK
 AGAINST (+) Uznesenie vyzýva štáty, aby predchádzali nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu a podporovali globálne spravovanie oceánov. Nadmerný rybolov považuje za vážnu hrozbu pre morské ekosystémy a konštatuje, že sa týka viac ako tretiny svetových zásob rýb. Ďalej vyzýva štáty OSN, aby zohrávali svoju úlohu pri presadzovaní a zabezpečovaní zodpovednosti za oceány. Uznesenie som podporil.
Boris
ZALA
 AGAINST
Anna
ZÁBORSKÁ
 (absent)
Branislav
ŠKRIPEK
 AGAINST (+) Hlasoval som za toto uznesenie. Oceány, moria a morský život sú neoddeliteľnou súčasťou ekosystému našej planéty a zohrávajú významnú úlohu v uchovávaní zdravého životného prostredia. Acidifikácia vody, nadmerný rybolov a množstvo odpadu končiaceho v oceánoch sú príčinou vážneho environmentálneho problému, ktorému dnes ako svet čelíme. Je potrebné, aby sa Európska únia, ale aj ostatné štáty sveta zaviazali k riešeniu týchto problémov a snažili sa o zachovanie zdravého životného prostredia pre budúce generácie.
Ivan
ŠTEFANEC
 AGAINST (+) Daná problematika je globálnou problematikou riešenou na najvyššej globálnej úrovni. Významne sa dotýka najmä záujmov Európskej únie posilniť právny rámec v tejto oblasti, zníženia ľudského tlaku na oceány a záujmov pokračovať v investíciách do výskumu.
Jana
ŽITŇANSKÁ
 AGAINST