Addendum
Bulgaria

(17 MEPs displayed)

Situation in Venezuela
RC-B8-0078/2018:


Asim
ADEMOV
 FOR
Nedzhmi
ALI
 FOR
Nikolay
BAREKOV
 (absent)
Angel
DZHAMBAZKI
 FOR
Filiz
HYUSMENOVA
 FOR
Peter
KOUROUMBASHEV
 FOR
Andrey
KOVATCHEV
(none)
Ilhan
KYUCHYUK
 FOR
Svetoslav Hristov
MALINOV
 FOR
Eva
MAYDELL
 (absent)
Iskra
MIHAYLOVA
 FOR
Momchil
NEKOV
 ABSTENTION
Andrey
NOVAKOV
 (excused)
Georgi
PIRINSKI
 AGAINST
Emil
RADEV
 (absent)
Sergei
STANISHEV
 (absent)
Vladimir
URUTCHEV
 FOR