Addendum
Bulgaria


Asim
ADEMOV

90.96% votes
Nedzhmi
ALI

90.24% votes
Nikolay
BAREKOV

59.72% votes
Angel
DZHAMBAZKI

95.88% votes
Filiz
HYUSMENOVA

92.26% votes
Peter
KOUROUMBASHEV

95.11% votes
Andrey
KOVATCHEV

94.08% votes
Ilhan
KYUCHYUK

90.59% votes
Svetoslav Hristov
MALINOV

98.28% votes
Eva
MAYDELL

90.5% votes
Iskra
MIHAYLOVA

88.36% votes
Momchil
NEKOV

95.68% votes
Andrey
NOVAKOV

93.21% votes
Georgi
PIRINSKI

87.33% votes
Emil
RADEV

82.69% votes
Sergei
STANISHEV

65.88% votes
Vladimir
URUTCHEV

97.53% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Tomislav
DONCHEV

72.14% votes
Mariya
GABRIEL

85.09% votes
Iliana
IOTOVA

86.31% votes