Addendum
Bulgaria


Asim
ADEMOV

87.64% votes
Nedzhmi
ALI

89.54% votes
Nikolay
BAREKOV

59.84% votes
Angel
DZHAMBAZKI

95.45% votes
Filiz
HYUSMENOVA

94.55% votes
Peter
KOUROUMBASHEV

95.39% votes
Andrey
KOVATCHEV

94.98% votes
Ilhan
KYUCHYUK

91.2% votes
Svetoslav Hristov
MALINOV

99.12% votes
Eva
MAYDELL

90.33% votes
Iskra
MIHAYLOVA

88.14% votes
Momchil
NEKOV

96.47% votes
Andrey
NOVAKOV

92.47% votes
Georgi
PIRINSKI

86.2% votes
Emil
RADEV

84.2% votes
Sergei
STANISHEV

70.67% votes
Vladimir
URUTCHEV

97.44% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Tomislav
DONCHEV

72.14% votes
Mariya
GABRIEL

85.06% votes
Iliana
IOTOVA

86.31% votes