Addendum
Bulgaria


Asim
ADEMOV

88.15% votes
Nedzhmi
ALI

89.17% votes
Nikolay
BAREKOV

59.53% votes
Angel
DZHAMBAZKI

95.49% votes
Filiz
HYUSMENOVA

91.4% votes
Peter
KOUROUMBASHEV

95.11% votes
Andrey
KOVATCHEV

94.59% votes
Ilhan
KYUCHYUK

90.76% votes
Svetoslav Hristov
MALINOV

98.46% votes
Eva
MAYDELL

90.45% votes
Iskra
MIHAYLOVA

87.6% votes
Momchil
NEKOV

96.27% votes
Andrey
NOVAKOV

92.52% votes
Georgi
PIRINSKI

86.13% votes
Emil
RADEV

81.4% votes
Sergei
STANISHEV

70.31% votes
Vladimir
URUTCHEV

97.36% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Tomislav
DONCHEV

72.14% votes
Mariya
GABRIEL

85.06% votes
Iliana
IOTOVA

86.31% votes