Addendum
Bulgaria


Asim
ADEMOV

86.17% votes
Nedzhmi
ALI

90.58% votes
Nikolay
BAREKOV

59.63% votes
Angel
DZHAMBAZKI

95.34% votes
Filiz
HYUSMENOVA

94.4% votes
Peter
KOUROUMBASHEV

95.18% votes
Andrey
KOVATCHEV

94.82% votes
Ilhan
KYUCHYUK

90.98% votes
Svetoslav Hristov
MALINOV

99.1% votes
Eva
MAYDELL

90.08% votes
Iskra
MIHAYLOVA

87.77% votes
Momchil
NEKOV

96.4% votes
Andrey
NOVAKOV

92.31% votes
Georgi
PIRINSKI

87.16% votes
Emil
RADEV

84.46% votes
Sergei
STANISHEV

70.72% votes
Vladimir
URUTCHEV

97.42% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Tomislav
DONCHEV

72.14% votes
Mariya
GABRIEL

85.06% votes
Iliana
IOTOVA

86.31% votes