Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
80%
177 out of 219 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
87%
6025 out of 6915 votes during the mandate.

SITTING INFO
Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine Reicherts

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine ReichertsRichard Sulik - European Parliament docs

Odpoveď - Posudzovanie dvojitej kvality potravín ako nekalej obchodnej praktiky - E-001037/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001037/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Kódex správania - dvojaká kvalita potravín - E-001170/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001170/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Efektívnosť poľnohospodárskych dotácií na Slovensku - E-002010/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-002010/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nedostatky agentúry prideľujúcej agrodotácie na Slovensku - P-001937/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-001937/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Externý audit - operačné programy Ľudské zdroje a Výskum a inovácie - E-001041/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001041/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Odstránenie legislatívno-technickej chyby Slovenskej republiky v dohode CETA - E-001042/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-001042/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Vysielanie pracovníkov v odvetví medzinárodnej dopravy - definícia vysielania v oblasti medzinárodnej dopravy - E-007660/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007660/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. októbra 2017 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. októbra 2017 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady 19. a 20. októbra 2017 (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 4. októbra 2017 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Zloženie Európskeho parlamentu (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 7. februára 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Vykonávanie sociálneho piliera (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. decembra 2017 - Štrasburg - Revidované vydanie

Návrh uznesenia o ochrane investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej - B8-2018-0186

NÁVRH UZNESENIA
predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie
v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku
o ochrane investigatívnych novinárov v Európe: prípad slovenského novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej
(2018/2628(RSP))
Roberta Metsola, Ingeborg Gräßle
v mene skupiny PPE
Claude Moraes, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Péter Niedermüller
v mene skupiny S&D
Ryszard Czarnecki, Helga Stevens, Monica Macovei, Raffaele Fitto, Ulrike Trebesius, Bernd Lucke, Branislav Škripek, Richard Sulík, Notis Marias, Peter van Dalen, Anders Primdahl Vistisen
v mene skupiny ECR
Sophia in ‘t Veld
v mene skupiny ALDE
Benedek Jávor
v mene skupiny Verts/ALE
Barbara Spinelli, Cornelia Ernst, Merja Kyllönen, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee, Marisa Matias, Martin Schirdewan, Matt Carthy, Lynn Boylan, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa
v mene skupiny GUE/NGL
Marco Valli, Laura Ferrara

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (rozprava) - Richard Sulík - Štvrtok, 18. januára 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Rozpravy - Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (rozprava) - Richard Sulík - Štvrtok, 18. januára 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď - Vynútiteľnosť smernice o nekalých obchodných praktikách - P-001169/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-001169/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Odpoveď - Kvalitatívne hodnotenie projektov financovaných z EÚ - E-000318/2018

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000318/2018

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Neskorá transpozícia smernice 2015/2302/ES v Slovenskej republike - E-001466/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-001466/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Všeobecne záväzne nariadenie o zákaze hazardných hier - E-001378/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-001378/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Rozpravy - Vykonávanie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v členských štátoch (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 17. januára 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď - Vysielanie pracovníkov v odvetví medzinárodnej dopravy - E-007661/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007661/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Readmisné dohody Únie - E-007086/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007086/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Odpoveď - Príklad využitia Informačného nástroja jednotného trhu (SMIT) - získavanie informácií v súvislosti s rozšírením koncesie bez otvorenia verejnej súťaže pri verejnom obstarávaní - E-007243/2017

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-007243/2017

Zdroj : © Európska únia, 2017 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Kódex správania - dvojaká kvalita potravín - E-001170/2018

Otázka na písomné zodpovedanie E-001170/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Pôsobenie talianskej mafie v Slovenskej republike - P-001465/2018

Otázka na písomné zodpovedanie P-001465/2018
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2018 - EP