Addendum

Richard SULÍK


EUROPEAN GROUP
ECR
COUNTRY
Slovakia

NATIONAL GROUP
Sloboda a Solidarita

ATTENDANCE IN PLENARY SESSIONS +info
82%
222 out of 269 sessions attended.

PARTICIPATION IN ROLL-CALL VOTES
89%
8641 out of 9682 votes during the mandate.

SITTING INFO
Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine Reicherts

DATE:
Show Agenda
REFERENCE:
NUMBER:
MINUTES:
VOTES ON THIS SITTING:
47643. Nomination de 4 membres de la Commission européenne - Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci et Martine ReichertsRichard Sulik - European Parliament docs

Rozpravy - Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 12. marca 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Nedostatočne zodpovedaná otázka E-005579/2018 - E-000313/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000313/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. februára 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Rozpravy - Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. marca 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Zriadenie centralizovaného registra žiadateľov na účely prideľovania priamych platieb - P-000848/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-000848/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Povinné zmluvné poistenie motorového vozidla ako pracovného stroja počas jazdy - P-000417/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : P-000417/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Rozšírenie ťažby v regióne horná Nitra - E-006288/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-006288/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Príprava zasadnutia Európskej rady 21. – 22. marca 2019 a vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. marca 2019 - 11:37 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'42''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (20Mb) alebo vo formáte WMV (26Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Diskusia so slovenským predsedom vlády Petrom Pellegrinim o budúcnosti Európy (rozprava) - Richard Sulík - Utorok, 12. marca 2019 - 12:09 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'54''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (22Mb) alebo vo formáte WMV (29Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Rozhodnutie o nezaradení Ruska na zoznam vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami v systéme boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu - E-001034/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-001034/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Marietje Schaake (ALDE), Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE), Matthijs van Miltenburg (ALDE), Sophia in 't Veld (ALDE), Laima Liucija Andrikienė (PPE), Renate Weber (ALDE), Jude Kirton-Darling (S&D), Molly Scott Cato (Verts/ALE), Petr Ježek (ALDE), Fredrick Federley (ALDE), Jiří Pospíšil (PPE), Tunne Kelam (PPE), Petras Auštrevičius (ALDE), Pavel Telička (ALDE), Dariusz Rosati (PPE), José Inácio Faria (PPE), Benedek Jávor (Verts/ALE), Inese Vaidere (PPE), Esther de Lange (PPE), Ana Gomes (S&D), Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Roberts Zīle (ECR), Peter van Dalen (ECR), Hans-Olaf Henkel (ECR), Tom Vandenkendelaere (PPE), Richard Sulík (ECR), Michał Boni (PPE), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Kārlis Šadurskis (PPE), Aleksejs Loskutovs (PPE), Mark Demesmaeker (ECR), Antanas Guoga (PPE), Ramona Nicole Mănescu (PPE), Rebecca Harms (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Carlos Coelho (PPE), Indrek Tarand (Verts/ALE), Pascal Durand (Verts/ALE), Monica Macovei (ECR), Elly Schlein (S&D), David Martin (S&D), Milan Zver (PPE), Nessa Childers (S&D), Svetoslav Hristov Malinov (PPE), Luděk Niedermayer (PPE), Gunnar Hökmark (PPE), Elmar Brok (PPE), Tibor Szanyi (S&D)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Neproporčné pokuty za nedodržanie Loi Macron - E-006312/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-006312/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Spoločná poľnohospodárska politika a nedoplatky na daniach a odvodoch - E-006423/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-006423/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Priame platby poľnohospodárom a vzťah spoločností s rovnakým konečným užívateľom výhod - E-000032/2019(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-000032/2019

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Nezávislosť štatistických úradov v Európskej únii a prípad Andreasa Georgioua (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg - Revidované vydanie

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Európske osvedčenie o dedičstve vydávané v Nemecku - E-006306/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-006306/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Rozpravy - Vykonávanie smernice 2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách (rozprava) - Richard Sulík - Streda, 16. januára 2019 - Štrasburg - Prechodná verzia

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Plán transformácie uhoľného regiónu hornej Nitry - E-006289/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-006289/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Regulačné technické štandardy podľa smernice o distribúcii poistenia - E-000796/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-000796/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Nariadenie o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa - fiktívny nákup - E-000712/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-000712/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Sankcionovateľná povinnosť zamestnávateľa oznámiť voľné pracovné miesta - možné porušenie pravidiel hospodárskej súťaže - E-000711/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-000711/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Európsky nástroj stabilizácie investícií - E-000684/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-000684/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Zriadenie centralizovaného registra žiadateľov na účely prideľovania priamych platieb - P-000848/2019

Otázka na písomné zodpovedanie P-000848/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Videonahrávka vystúpenia poslanca - Spravodlivé zdaňovanie pre spravodlivú spoločnosť (tematická rozprava) - Richard Sulík - Streda, 13. februára 2019 - 16:08 - Štrasburg

Trvanie videonahrávky : 1'39''
Túto videonahrávku si môžete stiahnuť vo formáte MP4 (19Mb) alebo vo formáte WMV (26Mb)

Odmietnutie zodpovednosti : Tlmočenie rozpráv slúži na uľahčenie komunikácie a nepredstavuje autentický záznam. Za autentický záznam možno považovať len originálny prejav alebo jeho revidovaný písaný preklad.
Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Otázka na písomné zodpovedanie - Povinné zmluvné poistenie traktora ako pracovného stroja počas jazdy - E-000425/2019

Otázka na písomné zodpovedanie E-000425/2019
Komisii
článok 130 rokovacieho poriadku
Richard Sulík (ECR)

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP

Odpoveď na otázku na písomné zodpovedanie - Spochybnenie bezpečnostného komponentu do výťahov z iného členského štátu - E-006179/2018(ASW)

Odpoveď Komisie
Otázka/Otázky : E-006179/2018

Zdroj : © Európska únia, 2019 - EP