Addendum

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament


Clara Eugenia
AGUILERA GARCÍA

97.41% votes
Lucy
ANDERSON

97.56% votes
Eric
ANDRIEU

92.5% votes
Nikos
ANDROULAKIS

89.87% votes
Maria
ARENA

91.69% votes
Francisco
ASSIS

91.75% votes
Inés
AYALA SENDER

92.85% votes
Guillaume
BALAS

96.29% votes
Zigmantas
BALČYTIS

84.38% votes
Hugues
BAYET

95.88% votes
Brando
BENIFEI

97.4% votes
Pervenche
BERÈS

89.67% votes
Goffredo Maria
BETTINI

73.64% votes
Monika
BEŇOVÁ

88.77% votes
José
BLANCO LÓPEZ

97.39% votes
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

97.59% votes
Simona
BONAFÈ

90.24% votes
Biljana
BORZAN

94% votes
Victor
BOŞTINARU

93.62% votes
Paul
BRANNEN

93.21% votes
Mercedes
BRESSO

88.19% votes
Renata
BRIANO

99.6% votes
Udo
BULLMANN

87.84% votes
Soledad
CABEZÓN RUIZ

94.22% votes
Nicola
CAPUTO

99.6% votes
Nessa
CHILDERS

94.73% votes
Caterina
CHINNICI

93.74% votes
Ole
CHRISTENSEN

90.11% votes
Sergio Gaetano
COFFERATI

87.82% votes
Richard
CORBETT

93.39% votes
Silvia
COSTA

88.94% votes
Andrea
COZZOLINO

89.81% votes
Andi
CRISTEA

88.13% votes
Miriam
DALLI

97.27% votes
Seb
DANCE

95.79% votes
Nicola
DANTI

99.54% votes
Paolo
DE CASTRO

79.43% votes
Isabella
DE MONTE

99.45% votes
Mady
DELVAUX

90.73% votes
Michael
DETJEN

96.17% votes
Manuel
dos SANTOS

97.29% votes
Damian
DRĂGHICI

65.16% votes
Ismail
ERTUG

91.9% votes
Claudia
ȚAPARDEL

97.83% votes
Tanja
FAJON

81.3% votes
Jonás
FERNÁNDEZ

94.93% votes
Giuseppe
FERRANDINO

91.34% votes
Knut
FLECKENSTEIN

83.44% votes
Eugen
FREUND

93.6% votes
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ

97.63% votes
Aleksander
GABELIC

94.3% votes
Iratxe
GARCÍA PÉREZ

92.21% votes
Eider
GARDIAZABAL RUBIAL

95.51% votes
Enrico
GASBARRA

81.57% votes
Evelyne
GEBHARDT

97.99% votes
Jens
GEIER

91.59% votes
Elena
GENTILE

89.68% votes
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG

98.23% votes
Adam
GIEREK

94.94% votes
Neena
GILL

91.53% votes
Michela
GIUFFRIDA

96.09% votes
Karine
GLOANEC MAURIN

96.45% votes
Ana
GOMES

91.69% votes
Giorgos
GRAMMATIKAKIS

77.54% votes
Maria
GRAPINI

97.25% votes
Karoline
GRASWANDER-HAINZ

95.78% votes
Theresa
GRIFFIN

93.18% votes
Roberto
GUALTIERI

96.74% votes
Enrique
GUERRERO SALOM

86.35% votes
Sylvie
GUILLAUME

93.94% votes
Jytte
GUTELAND

91.16% votes
Sergio
GUTIÉRREZ PRIETO

85.79% votes
Anna
HEDH

85.52% votes
Iris
HOFFMANN

81.67% votes
Mary
HONEYBALL

95.68% votes
John
HOWARTH

93.95% votes
Liisa
JAAKONSAARI

97.03% votes
Ramón
JÁUREGUI ATONDO

95.39% votes
Agnes
JONGERIUS

91.48% votes
Karin
KADENBACH

98.2% votes
Eva
KAILI

81.09% votes
Petra
KAMMEREVERT

94.14% votes
Cécile
Kashetu KYENGE

89.91% votes
Sylvia-Yvonne
KAUFMANN

91.75% votes
Dietmar
KÖSTER

86.23% votes
Jan
KELLER

91.38% votes
Wajid
KHAN

98.14% votes
Jude
KIRTON-DARLING

92.88% votes
Jeppe
KOFOD

94.65% votes
Arndt
KOHN

94.68% votes
Peter
KOUROUMBASHEV

95.11% votes
Constanze
KREHL

86.38% votes
Miapetra
KUMPULA-NATRI

89.75% votes
Miltiadis
KYRKOS

91.53% votes
Bernd
LANGE

91.35% votes
Javi
LÓPEZ

86.34% votes
Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR

84.45% votes
Jo
LEINEN

87.77% votes
Bogusław
LIBERADZKI

89.15% votes
Arne
LIETZ

95.25% votes
Olle
LUDVIGSSON

97.83% votes
Andrejs
MAMIKINS

95.56% votes
Louis-Joseph
MANSCOUR

77.53% votes
Edouard
MARTIN

97.11% votes
David
MARTIN

92.15% votes
Costas
MAVRIDES

91.19% votes
Alex
MAYER

90.19% votes
Vladimír
MAŇKA

99.25% votes
Linda
McAVAN

84.94% votes
Susanne
MELIOR

96.63% votes
Marlene
MIZZI

95.12% votes
Csaba
MOLNÁR

89.44% votes
Clare
MOODY

85.43% votes
Claude
MORAES

85.77% votes
Luigi
MORGANO

96.5% votes
Alessia Maria
MOSCA

82.08% votes
Momchil
NEKOV

96.27% votes
Norbert
NEUSER

96.8% votes
Dan
NICA

76.59% votes
Péter
NIEDERMÜLLER

92.14% votes
Maria
NOICHL

93.4% votes
Ivari
PADAR

85.14% votes
Rory
PALMER

89.62% votes
Pier Antonio
PANZERI

94.69% votes
Massimo
PAOLUCCI

83.07% votes
Demetris
PAPADAKIS

84.32% votes
Gilles
PARGNEAUX

91.13% votes
Emilian
PAVEL

87.61% votes
Ioan Mircea
PAŞCU

84.55% votes
Vincent
PEILLON

90.25% votes
Pina
PICIERNO

87.84% votes
Tonino
PICULA

89.47% votes
Kati
PIRI

86.87% votes
Georgi
PIRINSKI

86.13% votes
Pavel
POC

96.56% votes
Miroslav
POCHE

87.47% votes
Răzvan
POPA

85.29% votes
Soraya
POST

89.58% votes
Gabriele
PREUSS

95.13% votes
Evelyn
REGNER

97.36% votes
Christine
REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

96.5% votes
Inmaculada
RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

90.55% votes
Liliana
RODRIGUES

94.59% votes
Maria João
RODRIGUES

82.2% votes
Ulrike
RODUST

93.06% votes
Virginie
ROZIÈRE

86.09% votes
Alfred
SANT

94.46% votes
David-Maria
SASSOLI

84.41% votes
Daciana Octavia
SÂRBU

82.93% votes
Christel
SCHALDEMOSE

98.73% votes
Elly
SCHLEIN

96.91% votes
Joachim
SCHUSTER

85.69% votes
Olga
SEHNALOVÁ

93.89% votes
Ricardo
SERRÃO SANTOS

95.34% votes
Pedro
SILVA PEREIRA

97.43% votes
Peter
SIMON

91.81% votes
Siôn
SIMON

92.16% votes
Birgit
SIPPEL

86.21% votes
Monika
SMOLKOVÁ

92.02% votes
Renato
SORU

43.11% votes
Sergei
STANISHEV

70.31% votes
Catherine
STIHLER

83.08% votes
Tibor
SZANYI

97% votes
Paul
TANG

84.79% votes
Marc
TARABELLA

95.79% votes
Isabelle
THOMAS

95.18% votes
Patrizia
TOIA

89.87% votes
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU

91.08% votes
István
UJHELYI

81.08% votes
Marita
ULVSKOG

88.42% votes
Elena
VALENCIANO

85.11% votes
Kathleen
VAN BREMPT

90.89% votes
Derek
VAUGHAN

96.31% votes
Daniele
VIOTTI

96.01% votes
Jakob
von WEIZSÄCKER

93.39% votes
Julie
WARD

97.78% votes
Tiemo
WÖLKEN

94.33% votes
Josef
WEIDENHOLZER

91.1% votes
Martina
WERNER

89.78% votes
Kerstin
WESTPHAL

72.14% votes
Boris
ZALA

74.8% votes
Flavio
ZANONATO

95.85% votes
Janusz
ZEMKE

98.21% votes
Maria Gabriela
ZOANĂ

77.52% votes
Damiano
ZOFFOLI

96.14% votes
Carlos
ZORRINHO

98.24% votes
Krystyna
ŁYBACKA

83.55% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Corina
CREȚU

59.29% votes
Jean-Paul
DENANOT

92.59% votes
Anneliese
DODDS

85.72% votes
Viorica
DĂNCILĂ

72.31% votes
Elisa
FERREIRA

91.33% votes
Matthias
GROOTE

87.11% votes
Richard
HOWITT

81.2% votes
Iliana
IOTOVA

86.31% votes
Afzal
KHAN

91.19% votes
Marju
LAURISTIN

91.32% votes
Jörg
LEICHTFRIED

89.05% votes
Alessandra
MORETTI

56.4% votes
Victor
NEGRESCU

93.91% votes
Jens
NILSSON

92.1% votes
Gianni
PITTELLA

78.15% votes
Martin
SCHULZ

2.32% votes
Jutta
STEINRUCK

91.3% votes
Dame Glenis
WILLMOTT

67.11% votes