Addendum

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament


Clara Eugenia
AGUILERA GARCÍA

97.37% votes
Lucy
ANDERSON

97.81% votes
Eric
ANDRIEU

92.33% votes
Nikos
ANDROULAKIS

89.59% votes
Maria
ARENA

91.46% votes
Francisco
ASSIS

92.91% votes
Inés
AYALA SENDER

92.62% votes
Guillaume
BALAS

96.26% votes
Zigmantas
BALČYTIS

85.45% votes
Hugues
BAYET

96.34% votes
Brando
BENIFEI

97.59% votes
Pervenche
BERÈS

89.4% votes
Goffredo Maria
BETTINI

73.11% votes
Monika
BEŇOVÁ

89.14% votes
José
BLANCO LÓPEZ

97.5% votes
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

97.68% votes
Simona
BONAFÈ

92.42% votes
Biljana
BORZAN

93.91% votes
Victor
BOŞTINARU

93.44% votes
Paul
BRANNEN

94.98% votes
Mercedes
BRESSO

88.62% votes
Renata
BRIANO

99.58% votes
Udo
BULLMANN

88.53% votes
Soledad
CABEZÓN RUIZ

94.3% votes
Nicola
CAPUTO

99.6% votes
Nessa
CHILDERS

95.4% votes
Caterina
CHINNICI

93.48% votes
Ole
CHRISTENSEN

92.6% votes
Sergio Gaetano
COFFERATI

88.53% votes
Richard
CORBETT

93.4% votes
Silvia
COSTA

89.89% votes
Andrea
COZZOLINO

90.32% votes
Andi
CRISTEA

87.64% votes
Miriam
DALLI

97.67% votes
Seb
DANCE

95.76% votes
Nicola
DANTI

99.56% votes
Paolo
DE CASTRO

78.08% votes
Isabella
DE MONTE

99.42% votes
Mady
DELVAUX

90.83% votes
Michael
DETJEN

96.92% votes
Manuel
dos SANTOS

97.25% votes
Damian
DRĂGHICI

66.43% votes
Ismail
ERTUG

92.16% votes
Claudia
ȚAPARDEL

97.81% votes
Tanja
FAJON

81.49% votes
Jonás
FERNÁNDEZ

95.18% votes
Giuseppe
FERRANDINO

92.38% votes
Knut
FLECKENSTEIN

83.02% votes
Eugen
FREUND

93.66% votes
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ

97.58% votes
Aleksander
GABELIC

94.15% votes
Iratxe
GARCÍA PÉREZ

91.99% votes
Eider
GARDIAZABAL RUBIAL

95.4% votes
Enrico
GASBARRA

81.31% votes
Evelyne
GEBHARDT

98.12% votes
Jens
GEIER

91.42% votes
Elena
GENTILE

89.43% votes
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG

98.25% votes
Adam
GIEREK

94.7% votes
Neena
GILL

91.13% votes
Michela
GIUFFRIDA

96.19% votes
Karine
GLOANEC MAURIN

89.13% votes
Ana
GOMES

92.73% votes
Giorgos
GRAMMATIKAKIS

79.66% votes
Maria
GRAPINI

97.19% votes
Karoline
GRASWANDER-HAINZ

95.79% votes
Theresa
GRIFFIN

93.15% votes
Roberto
GUALTIERI

97.27% votes
Enrique
GUERRERO SALOM

85.93% votes
Sylvie
GUILLAUME

94.32% votes
Jytte
GUTELAND

90.62% votes
Sergio
GUTIÉRREZ PRIETO

86.78% votes
Anna
HEDH

86.74% votes
Iris
HOFFMANN

81.54% votes
Mary
HONEYBALL

95.64% votes
John
HOWARTH

93.2% votes
Liisa
JAAKONSAARI

97.11% votes
Ramón
JÁUREGUI ATONDO

95.33% votes
Agnes
JONGERIUS

93.35% votes
Karin
KADENBACH

98.4% votes
Eva
KAILI

82.04% votes
Petra
KAMMEREVERT

94.7% votes
Cécile
Kashetu KYENGE

93% votes
Sylvia-Yvonne
KAUFMANN

92.21% votes
Dietmar
KÖSTER

86.34% votes
Jan
KELLER

92.65% votes
Wajid
KHAN

98.47% votes
Jude
KIRTON-DARLING

94.78% votes
Jeppe
KOFOD

96.12% votes
Arndt
KOHN

98.3% votes
Peter
KOUROUMBASHEV

95.18% votes
Constanze
KREHL

85.69% votes
Miapetra
KUMPULA-NATRI

89.2% votes
Miltiadis
KYRKOS

91.16% votes
Bernd
LANGE

91.69% votes
Javi
LÓPEZ

87.9% votes
Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR

84.48% votes
Jo
LEINEN

90% votes
Bogusław
LIBERADZKI

89.51% votes
Arne
LIETZ

95.15% votes
Olle
LUDVIGSSON

98.55% votes
Andrejs
MAMIKINS

97.12% votes
Louis-Joseph
MANSCOUR

78.39% votes
Edouard
MARTIN

97.05% votes
David
MARTIN

92.91% votes
Emmanuel
MAUREL

92.51% votes
Costas
MAVRIDES

92.02% votes
Alex
MAYER

91.27% votes
Vladimír
MAŇKA

99.62% votes
Linda
McAVAN

85.56% votes
Susanne
MELIOR

97.6% votes
Marlene
MIZZI

95.59% votes
Csaba
MOLNÁR

89.75% votes
Clare
MOODY

88.02% votes
Claude
MORAES

87.13% votes
Luigi
MORGANO

96.76% votes
Alessia Maria
MOSCA

84.81% votes
Momchil
NEKOV

96.4% votes
Norbert
NEUSER

96.88% votes
Dan
NICA

75.12% votes
Péter
NIEDERMÜLLER

92.74% votes
Maria
NOICHL

93.17% votes
Ivari
PADAR

80.25% votes
Rory
PALMER

93.03% votes
Pier Antonio
PANZERI

94.54% votes
Massimo
PAOLUCCI

82.53% votes
Demetris
PAPADAKIS

85.07% votes
Gilles
PARGNEAUX

90.78% votes
Emilian
PAVEL

88.61% votes
Ioan Mircea
PAŞCU

85.45% votes
Vincent
PEILLON

90.16% votes
Pina
PICIERNO

89.66% votes
Tonino
PICULA

89.39% votes
Kati
PIRI

86.95% votes
Georgi
PIRINSKI

87.16% votes
Pavel
POC

96.61% votes
Miroslav
POCHE

88.77% votes
Răzvan
POPA

83.93% votes
Soraya
POST

89.54% votes
Gabriele
PREUSS

95.19% votes
Evelyn
REGNER

97.66% votes
Christine
REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

96.46% votes
Inmaculada
RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

92.24% votes
Liliana
RODRIGUES

94.59% votes
Maria João
RODRIGUES

82.49% votes
Ulrike
RODUST

93.05% votes
Virginie
ROZIÈRE

85.54% votes
Alfred
SANT

95.45% votes
David-Maria
SASSOLI

84.72% votes
Daciana Octavia
SÂRBU

85.92% votes
Christel
SCHALDEMOSE

99% votes
Elly
SCHLEIN

97.19% votes
Joachim
SCHUSTER

85% votes
Olga
SEHNALOVÁ

93.96% votes
Ricardo
SERRÃO SANTOS

95.76% votes
Pedro
SILVA PEREIRA

97.44% votes
Peter
SIMON

93.07% votes
Siôn
SIMON

92.1% votes
Birgit
SIPPEL

85.88% votes
Monika
SMOLKOVÁ

92.16% votes
Cătălin
Sorin IVAN

83.08% votes
Renato
SORU

46.45% votes
Sergei
STANISHEV

70.72% votes
Catherine
STIHLER

85.96% votes
Tibor
SZANYI

98.51% votes
Paul
TANG

85.37% votes
Marc
TARABELLA

95.92% votes
Isabelle
THOMAS

95.14% votes
Patrizia
TOIA

90.24% votes
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU

90.93% votes
István
UJHELYI

83.94% votes
Marita
ULVSKOG

88.15% votes
Elena
VALENCIANO

84.41% votes
Kathleen
VAN BREMPT

90.43% votes
Derek
VAUGHAN

96.62% votes
Daniele
VIOTTI

95.93% votes
Jakob
von WEIZSÄCKER

93.38% votes
Julie
WARD

97.77% votes
Tiemo
WÖLKEN

96.05% votes
Josef
WEIDENHOLZER

92.06% votes
Martina
WERNER

90.5% votes
Kerstin
WESTPHAL

72.05% votes
Boris
ZALA

74.15% votes
Flavio
ZANONATO

96.12% votes
Janusz
ZEMKE

98.99% votes
Maria Gabriela
ZOANĂ

73.95% votes
Damiano
ZOFFOLI

96.75% votes
Carlos
ZORRINHO

98.12% votes
Krystyna
ŁYBACKA

86.31% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Corina
CREȚU

59.29% votes
Jean-Paul
DENANOT

92.59% votes
Anneliese
DODDS

85.72% votes
Viorica
DĂNCILĂ

72.31% votes
Elisa
FERREIRA

91.33% votes
Matthias
GROOTE

87.11% votes
Richard
HOWITT

81.2% votes
Iliana
IOTOVA

86.31% votes
Afzal
KHAN

91.19% votes
Marju
LAURISTIN

91.32% votes
Jörg
LEICHTFRIED

89.05% votes
Alessandra
MORETTI

56.4% votes
Victor
NEGRESCU

93.91% votes
Jens
NILSSON

92.1% votes
Gianni
PITTELLA

78.15% votes
Martin
SCHULZ

2.32% votes
Jutta
STEINRUCK

91.3% votes
Dame Glenis
WILLMOTT

67.11% votes