Addendum

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament


Clara Eugenia
AGUILERA GARCÍA

97.61% votes
Lucy
ANDERSON

97.61% votes
Eric
ANDRIEU

93.2% votes
Nikos
ANDROULAKIS

90.65% votes
Maria
ARENA

92.48% votes
Francisco
ASSIS

92.44% votes
Inés
AYALA SENDER

93.49% votes
Guillaume
BALAS

96.53% votes
Zigmantas
BALČYTIS

81.2% votes
Hugues
BAYET

95.9% votes
Brando
BENIFEI

96.26% votes
Pervenche
BERÈS

87.21% votes
Goffredo Maria
BETTINI

74.38% votes
Monika
BEŇOVÁ

89.48% votes
José
BLANCO LÓPEZ

97.57% votes
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

96.81% votes
Simona
BONAFÈ

90.75% votes
Biljana
BORZAN

93.75% votes
Victor
BOŞTINARU

91.24% votes
Paul
BRANNEN

93.44% votes
Mercedes
BRESSO

89.36% votes
Renata
BRIANO

99.62% votes
Udo
BULLMANN

86.93% votes
Soledad
CABEZÓN RUIZ

94.61% votes
Nicola
CAPUTO

99.66% votes
Nessa
CHILDERS

90.3% votes
Caterina
CHINNICI

93.94% votes
Ole
CHRISTENSEN

88.11% votes
Sergio Gaetano
COFFERATI

89.1% votes
Richard
CORBETT

91.12% votes
Silvia
COSTA

88.51% votes
Andrea
COZZOLINO

90.61% votes
Andi
CRISTEA

89.28% votes
Miriam
DALLI

97.52% votes
Seb
DANCE

96.18% votes
Nicola
DANTI

99.57% votes
Paolo
DE CASTRO

80.45% votes
Isabella
DE MONTE

99.49% votes
Mady
DELVAUX

90.36% votes
Michael
DETJEN

97.06% votes
Manuel
dos SANTOS

97.52% votes
Damian
DRĂGHICI

63.16% votes
Ismail
ERTUG

91.94% votes
Claudia
ȚAPARDEL

98.02% votes
Tanja
FAJON

82.41% votes
Jonás
FERNÁNDEZ

94.27% votes
Giuseppe
FERRANDINO

94.3% votes
Knut
FLECKENSTEIN

84.23% votes
Eugen
FREUND

94.18% votes
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ

97.72% votes
Aleksander
GABELIC

94.97% votes
Iratxe
GARCÍA PÉREZ

92.77% votes
Eider
GARDIAZABAL RUBIAL

95.94% votes
Enrico
GASBARRA

79.28% votes
Evelyne
GEBHARDT

97.01% votes
Jens
GEIER

90.77% votes
Elena
GENTILE

88.75% votes
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG

98.39% votes
Adam
GIEREK

95.37% votes
Neena
GILL

92.14% votes
Michela
GIUFFRIDA

96.08% votes
Karine
GLOANEC MAURIN

97.41% votes
Ana
GOMES

92.28% votes
Giorgos
GRAMMATIKAKIS

79.11% votes
Maria
GRAPINI

97.5% votes
Karoline
GRASWANDER-HAINZ

96.3% votes
Theresa
GRIFFIN

93.71% votes
Roberto
GUALTIERI

96.89% votes
Enrique
GUERRERO SALOM

86.96% votes
Sylvie
GUILLAUME

94.56% votes
Jytte
GUTELAND

86.79% votes
Sergio
GUTIÉRREZ PRIETO

86.47% votes
Anna
HEDH

81.47% votes
Iris
HOFFMANN

80.79% votes
Mary
HONEYBALL

95.75% votes
John
HOWARTH

95.36% votes
Liisa
JAAKONSAARI

97.09% votes
Ramón
JÁUREGUI ATONDO

95.7% votes
Agnes
JONGERIUS

91.87% votes
Karin
KADENBACH

95.57% votes
Eva
KAILI

81.21% votes
Petra
KAMMEREVERT

94.34% votes
Cécile
Kashetu KYENGE

86.1% votes
Sylvia-Yvonne
KAUFMANN

91.83% votes
Dietmar
KÖSTER

87.22% votes
Jan
KELLER

90.97% votes
Wajid
KHAN

98.05% votes
Jude
KIRTON-DARLING

93.71% votes
Jeppe
KOFOD

94.64% votes
Arndt
KOHN

94.52% votes
Peter
KOUROUMBASHEV

95.11% votes
Constanze
KREHL

86.79% votes
Miapetra
KUMPULA-NATRI

88.13% votes
Miltiadis
KYRKOS

91.73% votes
Bernd
LANGE

92.14% votes
Javi
LÓPEZ

86.18% votes
Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR

84.63% votes
Jo
LEINEN

84.84% votes
Bogusław
LIBERADZKI

88.35% votes
Arne
LIETZ

94.54% votes
Olle
LUDVIGSSON

97.98% votes
Andrejs
MAMIKINS

96% votes
Louis-Joseph
MANSCOUR

79.58% votes
Edouard
MARTIN

97.39% votes
David
MARTIN

92.49% votes
Costas
MAVRIDES

89.08% votes
Alex
MAYER

91.94% votes
Vladimír
MAŇKA

99.32% votes
Linda
McAVAN

84.73% votes
Susanne
MELIOR

96.87% votes
Marlene
MIZZI

94.17% votes
Csaba
MOLNÁR

89.28% votes
Clare
MOODY

86.88% votes
Claude
MORAES

86.87% votes
Luigi
MORGANO

96.18% votes
Alessia Maria
MOSCA

79.35% votes
Momchil
NEKOV

95.68% votes
Norbert
NEUSER

97.03% votes
Dan
NICA

78.93% votes
Péter
NIEDERMÜLLER

92.19% votes
Maria
NOICHL

91.49% votes
Ivari
PADAR

90.01% votes
Rory
PALMER

90.96% votes
Pier Antonio
PANZERI

94.27% votes
Massimo
PAOLUCCI

83.66% votes
Demetris
PAPADAKIS

83.8% votes
Gilles
PARGNEAUX

91.39% votes
Emilian
PAVEL

88.38% votes
Ioan Mircea
PAŞCU

85.41% votes
Vincent
PEILLON

90.35% votes
Pina
PICIERNO

87.76% votes
Tonino
PICULA

89.22% votes
Kati
PIRI

84.43% votes
Georgi
PIRINSKI

87.33% votes
Pavel
POC

94.87% votes
Miroslav
POCHE

87.11% votes
Răzvan
POPA

86.46% votes
Soraya
POST

90.61% votes
Gabriele
PREUSS

95.5% votes
Evelyn
REGNER

97.56% votes
Christine
REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

96.82% votes
Inmaculada
RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

91.42% votes
Liliana
RODRIGUES

95.16% votes
Maria João
RODRIGUES

81.27% votes
Ulrike
RODUST

93.55% votes
Virginie
ROZIÈRE

86.32% votes
Alfred
SANT

94.22% votes
David-Maria
SASSOLI

84.08% votes
Daciana Octavia
SÂRBU

78.14% votes
Christel
SCHALDEMOSE

98.83% votes
Elly
SCHLEIN

95.78% votes
Joachim
SCHUSTER

85.97% votes
Olga
SEHNALOVÁ

93.04% votes
Ricardo
SERRÃO SANTOS

95.57% votes
Pedro
SILVA PEREIRA

97.67% votes
Peter
SIMON

91.25% votes
Siôn
SIMON

92.74% votes
Birgit
SIPPEL

85.81% votes
Monika
SMOLKOVÁ

92.2% votes
Renato
SORU

38.32% votes
Sergei
STANISHEV

65.88% votes
Tibor
SZANYI

95.48% votes
Paul
TANG

85.84% votes
Marc
TARABELLA

96.19% votes
Isabelle
THOMAS

95.55% votes
Patrizia
TOIA

90.43% votes
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU

91.75% votes
István
UJHELYI

81.53% votes
Marita
ULVSKOG

89.29% votes
Elena
VALENCIANO

82.23% votes
Kathleen
VAN BREMPT

90.85% votes
Derek
VAUGHAN

96.48% votes
Daniele
VIOTTI

95.67% votes
Julie
WARD

96.43% votes
Tiemo
WÖLKEN

94.37% votes
Josef
WEIDENHOLZER

91.7% votes
Martina
WERNER

90.55% votes
Kerstin
WESTPHAL

74.47% votes
Babette
WINTER

43.71% votes
Boris
ZALA

71.01% votes
Flavio
ZANONATO

95.88% votes
Janusz
ZEMKE

98.38% votes
Maria Gabriela
ZOANĂ

79.82% votes
Damiano
ZOFFOLI

96.05% votes
Carlos
ZORRINHO

98.37% votes
Krystyna
ŁYBACKA

82.46% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Corina
CREȚU

59.29% votes
Jean-Paul
DENANOT

92.59% votes
Anneliese
DODDS

85.72% votes
Viorica
DĂNCILĂ

72.31% votes
Elisa
FERREIRA

91.33% votes
Matthias
GROOTE

87.11% votes
Richard
HOWITT

81.31% votes
Iliana
IOTOVA

86.31% votes
Afzal
KHAN

91.19% votes
Marju
LAURISTIN

91.32% votes
Jörg
LEICHTFRIED

89.15% votes
Alessandra
MORETTI

56.4% votes
Victor
NEGRESCU

94.17% votes
Jens
NILSSON

92.1% votes
Gianni
PITTELLA

78.15% votes
Martin
SCHULZ

2.32% votes
Jutta
STEINRUCK

91.44% votes
Catherine
STIHLER

78.85% votes
Jakob
von WEIZSÄCKER

93.71% votes
Dame Glenis
WILLMOTT

67.11% votes