Addendum

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament


Clara Eugenia
AGUILERA GARCÍA

97.36% votes
Lucy
ANDERSON

97.81% votes
Eric
ANDRIEU

92.29% votes
Nikos
ANDROULAKIS

89.58% votes
Maria
ARENA

91.43% votes
Francisco
ASSIS

92.89% votes
Inés
AYALA SENDER

92.6% votes
Guillaume
BALAS

96.26% votes
Zigmantas
BALČYTIS

85.37% votes
Hugues
BAYET

96.33% votes
Brando
BENIFEI

98.2% votes
Pervenche
BERÈS

89.37% votes
Goffredo Maria
BETTINI

73.57% votes
Monika
BEŇOVÁ

89.08% votes
José
BLANCO LÓPEZ

97.51% votes
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

97.68% votes
Simona
BONAFÈ

92.43% votes
Biljana
BORZAN

93.89% votes
Victor
BOŞTINARU

93.4% votes
Paul
BRANNEN

94.96% votes
Mercedes
BRESSO

88.55% votes
Renata
BRIANO

99.58% votes
Udo
BULLMANN

88.47% votes
Soledad
CABEZÓN RUIZ

94.27% votes
Nicola
CAPUTO

99.61% votes
Nessa
CHILDERS

95.38% votes
Caterina
CHINNICI

93.44% votes
Ole
CHRISTENSEN

89.68% votes
Sergio Gaetano
COFFERATI

88.56% votes
Richard
CORBETT

93.38% votes
Silvia
COSTA

90.1% votes
Andrea
COZZOLINO

90.29% votes
Andi
CRISTEA

87.58% votes
Miriam
DALLI

97.67% votes
Seb
DANCE

95.75% votes
Nicola
DANTI

99.55% votes
Paolo
DE CASTRO

78.2% votes
Isabella
DE MONTE

99.42% votes
Mady
DELVAUX

90.77% votes
Michael
DETJEN

96.98% votes
Manuel
dos SANTOS

97.22% votes
Damian
DRĂGHICI

66.92% votes
Ismail
ERTUG

92.24% votes
Claudia
ȚAPARDEL

97.79% votes
Tanja
FAJON

81.41% votes
Jonás
FERNÁNDEZ

95.15% votes
Giuseppe
FERRANDINO

91.85% votes
Knut
FLECKENSTEIN

82.95% votes
Eugen
FREUND

93.62% votes
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ

97.58% votes
Aleksander
GABELIC

97.64% votes
Iratxe
GARCÍA PÉREZ

91.95% votes
Eider
GARDIAZABAL RUBIAL

95.38% votes
Enrico
GASBARRA

81.24% votes
Evelyne
GEBHARDT

98.11% votes
Jens
GEIER

91.38% votes
Elena
GENTILE

89.39% votes
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG

98.25% votes
Adam
GIEREK

94.71% votes
Neena
GILL

91.09% votes
Michela
GIUFFRIDA

96.19% votes
Karine
GLOANEC MAURIN

0% votes
Ana
GOMES

92.96% votes
Giorgos
GRAMMATIKAKIS

79.59% votes
Maria
GRAPINI

97.17% votes
Karoline
GRASWANDER-HAINZ

95.76% votes
Theresa
GRIFFIN

93.16% votes
Roberto
GUALTIERI

97.29% votes
Enrique
GUERRERO SALOM

85.86% votes
Sylvie
GUILLAUME

94.3% votes
Jytte
GUTELAND

90.57% votes
Sergio
GUTIÉRREZ PRIETO

86.81% votes
Anna
HEDH

86.92% votes
Iris
HOFFMANN

81.48% votes
Mary
HONEYBALL

95.62% votes
John
HOWARTH

93.04% votes
Liisa
JAAKONSAARI

97.11% votes
Ramón
JÁUREGUI ATONDO

95.33% votes
Agnes
JONGERIUS

93.31% votes
Karin
KADENBACH

98.39% votes
Eva
KAILI

81.94% votes
Petra
KAMMEREVERT

94.7% votes
Cécile
Kashetu KYENGE

92.96% votes
Sylvia-Yvonne
KAUFMANN

92.2% votes
Dietmar
KÖSTER

86.26% votes
Jan
KELLER

92.6% votes
Wajid
KHAN

98.48% votes
Jude
KIRTON-DARLING

94.74% votes
Jeppe
KOFOD

96.63% votes
Arndt
KOHN

98.31% votes
Peter
KOUROUMBASHEV

95.13% votes
Constanze
KREHL

85.64% votes
Miapetra
KUMPULA-NATRI

89.42% votes
Miltiadis
KYRKOS

91.14% votes
Bernd
LANGE

91.71% votes
Javi
LÓPEZ

87.86% votes
Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR

84.39% votes
Jo
LEINEN

89.96% votes
Bogusław
LIBERADZKI

89.49% votes
Arne
LIETZ

95.13% votes
Olle
LUDVIGSSON

98.54% votes
Andrejs
MAMIKINS

97.1% votes
Louis-Joseph
MANSCOUR

78.35% votes
Edouard
MARTIN

97.05% votes
David
MARTIN

92.88% votes
Emmanuel
MAUREL

92.51% votes
Costas
MAVRIDES

92.01% votes
Alex
MAYER

91.17% votes
Vladimír
MAŇKA

99.62% votes
Linda
McAVAN

85.74% votes
Susanne
MELIOR

97.59% votes
Marlene
MIZZI

95.66% votes
Csaba
MOLNÁR

89.73% votes
Clare
MOODY

87.96% votes
Claude
MORAES

87.05% votes
Luigi
MORGANO

96.75% votes
Alessia Maria
MOSCA

85.03% votes
Momchil
NEKOV

96.37% votes
Norbert
NEUSER

96.87% votes
Dan
NICA

75.22% votes
Péter
NIEDERMÜLLER

93.32% votes
Maria
NOICHL

93.13% votes
Ivari
PADAR

79.71% votes
Rory
PALMER

92.89% votes
Pier Antonio
PANZERI

94.51% votes
Massimo
PAOLUCCI

82.46% votes
Demetris
PAPADAKIS

85.02% votes
Gilles
PARGNEAUX

90.75% votes
Emilian
PAVEL

88.54% votes
Ioan Mircea
PAŞCU

85.38% votes
Vincent
PEILLON

90.15% votes
Pina
PICIERNO

89.58% votes
Tonino
PICULA

89.34% votes
Kati
PIRI

87.5% votes
Georgi
PIRINSKI

87.13% votes
Pavel
POC

96.63% votes
Miroslav
POCHE

88.97% votes
Răzvan
POPA

83.68% votes
Soraya
POST

89.47% votes
Gabriele
PREUSS

95.18% votes
Evelyn
REGNER

97.74% votes
Christine
REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

96.44% votes
Inmaculada
RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

92.2% votes
Liliana
RODRIGUES

94.57% votes
Maria João
RODRIGUES

82.65% votes
Ulrike
RODUST

93.06% votes
Virginie
ROZIÈRE

85.46% votes
Alfred
SANT

95.48% votes
David-Maria
SASSOLI

84.63% votes
Daciana Octavia
SÂRBU

85.84% votes
Christel
SCHALDEMOSE

99.01% votes
Elly
SCHLEIN

97.17% votes
Joachim
SCHUSTER

84.98% votes
Olga
SEHNALOVÁ

94.19% votes
Ricardo
SERRÃO SANTOS

95.75% votes
Pedro
SILVA PEREIRA

97.44% votes
Peter
SIMON

93.04% votes
Siôn
SIMON

92.08% votes
Birgit
SIPPEL

85.81% votes
Monika
SMOLKOVÁ

92.11% votes
Cătălin
Sorin IVAN

83.32% votes
Renato
SORU

46.74% votes
Sergei
STANISHEV

70.55% votes
Catherine
STIHLER

86.4% votes
Tibor
SZANYI

98.51% votes
Paul
TANG

85.33% votes
Marc
TARABELLA

95.91% votes
Isabelle
THOMAS

95.12% votes
Patrizia
TOIA

90.26% votes
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU

90.91% votes
István
UJHELYI

83.93% votes
Marita
ULVSKOG

88.17% votes
Elena
VALENCIANO

84.33% votes
Kathleen
VAN BREMPT

90.37% votes
Derek
VAUGHAN

96.61% votes
Daniele
VIOTTI

95.91% votes
Jakob
von WEIZSÄCKER

93.7% votes
Julie
WARD

97.76% votes
Tiemo
WÖLKEN

95.99% votes
Josef
WEIDENHOLZER

92.02% votes
Martina
WERNER

90.48% votes
Kerstin
WESTPHAL

71.9% votes
Boris
ZALA

74.04% votes
Flavio
ZANONATO

96.11% votes
Janusz
ZEMKE

99% votes
Maria Gabriela
ZOANĂ

75.05% votes
Damiano
ZOFFOLI

96.76% votes
Carlos
ZORRINHO

98.1% votes
Krystyna
ŁYBACKA

86.26% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Corina
CREȚU

59.29% votes
Jean-Paul
DENANOT

92.59% votes
Anneliese
DODDS

85.72% votes
Viorica
DĂNCILĂ

72.31% votes
Elisa
FERREIRA

91.33% votes
Matthias
GROOTE

87.11% votes
Richard
HOWITT

81.2% votes
Iliana
IOTOVA

86.31% votes
Afzal
KHAN

91.19% votes
Marju
LAURISTIN

91.32% votes
Jörg
LEICHTFRIED

89.05% votes
Alessandra
MORETTI

56.4% votes
Victor
NEGRESCU

93.91% votes
Jens
NILSSON

92.1% votes
Gianni
PITTELLA

78.15% votes
Martin
SCHULZ

2.32% votes
Jutta
STEINRUCK

91.3% votes
Dame Glenis
WILLMOTT

67.11% votes