Addendum

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament


Clara Eugenia
AGUILERA GARCÍA

97.32% votes
Lucy
ANDERSON

97.72% votes
Eric
ANDRIEU

92.34% votes
Nikos
ANDROULAKIS

89.81% votes
Maria
ARENA

91.57% votes
Francisco
ASSIS

92.9% votes
Inés
AYALA SENDER

92.67% votes
Guillaume
BALAS

96.19% votes
Zigmantas
BALČYTIS

83.87% votes
Hugues
BAYET

96.29% votes
Brando
BENIFEI

97.46% votes
Pervenche
BERÈS

89.42% votes
Goffredo Maria
BETTINI

73.89% votes
Monika
BEŇOVÁ

89.05% votes
José
BLANCO LÓPEZ

97.49% votes
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

97.72% votes
Simona
BONAFÈ

92.01% votes
Biljana
BORZAN

93.82% votes
Victor
BOŞTINARU

92.22% votes
Paul
BRANNEN

93.08% votes
Mercedes
BRESSO

88.73% votes
Renata
BRIANO

99.6% votes
Udo
BULLMANN

87.65% votes
Soledad
CABEZÓN RUIZ

94.33% votes
Nicola
CAPUTO

99.58% votes
Nessa
CHILDERS

95.48% votes
Caterina
CHINNICI

93.59% votes
Ole
CHRISTENSEN

92.83% votes
Sergio Gaetano
COFFERATI

87.56% votes
Richard
CORBETT

93.47% votes
Silvia
COSTA

89.96% votes
Andrea
COZZOLINO

89.8% votes
Andi
CRISTEA

87.87% votes
Miriam
DALLI

97.63% votes
Seb
DANCE

95.75% votes
Nicola
DANTI

99.54% votes
Paolo
DE CASTRO

78.81% votes
Isabella
DE MONTE

99.44% votes
Mady
DELVAUX

90.97% votes
Michael
DETJEN

96.62% votes
Manuel
dos SANTOS

97.35% votes
Damian
DRĂGHICI

65.66% votes
Ismail
ERTUG

91.67% votes
Claudia
ȚAPARDEL

97.84% votes
Tanja
FAJON

81.63% votes
Jonás
FERNÁNDEZ

95.17% votes
Giuseppe
FERRANDINO

94.03% votes
Knut
FLECKENSTEIN

83.33% votes
Eugen
FREUND

93.74% votes
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ

97.62% votes
Aleksander
GABELIC

94.29% votes
Iratxe
GARCÍA PÉREZ

92.05% votes
Eider
GARDIAZABAL RUBIAL

95.41% votes
Enrico
GASBARRA

81.59% votes
Evelyne
GEBHARDT

98.05% votes
Jens
GEIER

91.57% votes
Elena
GENTILE

89.59% votes
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG

98.26% votes
Adam
GIEREK

94.77% votes
Neena
GILL

91.39% votes
Michela
GIUFFRIDA

96.27% votes
Karine
GLOANEC MAURIN

94.41% votes
Ana
GOMES

92.82% votes
Giorgos
GRAMMATIKAKIS

80.05% votes
Maria
GRAPINI

97.27% votes
Karoline
GRASWANDER-HAINZ

95.82% votes
Theresa
GRIFFIN

93.27% votes
Roberto
GUALTIERI

97.2% votes
Enrique
GUERRERO SALOM

86.1% votes
Sylvie
GUILLAUME

94.37% votes
Jytte
GUTELAND

90.8% votes
Sergio
GUTIÉRREZ PRIETO

86.7% votes
Anna
HEDH

85.03% votes
Iris
HOFFMANN

81.93% votes
Mary
HONEYBALL

95.64% votes
John
HOWARTH

93.63% votes
Liisa
JAAKONSAARI

97.11% votes
Ramón
JÁUREGUI ATONDO

95.36% votes
Agnes
JONGERIUS

92.09% votes
Karin
KADENBACH

98.35% votes
Eva
KAILI

82.27% votes
Petra
KAMMEREVERT

94.72% votes
Cécile
Kashetu KYENGE

93.13% votes
Sylvia-Yvonne
KAUFMANN

92.36% votes
Dietmar
KÖSTER

86.64% votes
Jan
KELLER

92.19% votes
Wajid
KHAN

98.42% votes
Jude
KIRTON-DARLING

92.61% votes
Jeppe
KOFOD

96.22% votes
Arndt
KOHN

94.43% votes
Peter
KOUROUMBASHEV

95.39% votes
Constanze
KREHL

86.05% votes
Miapetra
KUMPULA-NATRI

89.45% votes
Miltiadis
KYRKOS

91.41% votes
Bernd
LANGE

91.75% votes
Javi
LÓPEZ

86.08% votes
Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR

84.73% votes
Jo
LEINEN

90.19% votes
Bogusław
LIBERADZKI

89.63% votes
Arne
LIETZ

95.17% votes
Olle
LUDVIGSSON

98.49% votes
Andrejs
MAMIKINS

95.84% votes
Louis-Joseph
MANSCOUR

76.95% votes
Edouard
MARTIN

97.01% votes
David
MARTIN

91.97% votes
Emmanuel
MAUREL

92.54% votes
Costas
MAVRIDES

92.19% votes
Alex
MAYER

91.49% votes
Vladimír
MAŇKA

99.64% votes
Linda
McAVAN

85.77% votes
Susanne
MELIOR

96.92% votes
Marlene
MIZZI

95.77% votes
Csaba
MOLNÁR

89.85% votes
Clare
MOODY

88.25% votes
Claude
MORAES

85.42% votes
Luigi
MORGANO

96.64% votes
Alessia Maria
MOSCA

82.78% votes
Momchil
NEKOV

96.47% votes
Norbert
NEUSER

96.83% votes
Dan
NICA

75.79% votes
Péter
NIEDERMÜLLER

92.78% votes
Maria
NOICHL

93.25% votes
Ivari
PADAR

82.97% votes
Rory
PALMER

93.52% votes
Pier Antonio
PANZERI

94.58% votes
Massimo
PAOLUCCI

82.93% votes
Demetris
PAPADAKIS

85.47% votes
Gilles
PARGNEAUX

90.87% votes
Emilian
PAVEL

88.58% votes
Ioan Mircea
PAŞCU

84.49% votes
Vincent
PEILLON

90.2% votes
Pina
PICIERNO

88.99% votes
Tonino
PICULA

89.7% votes
Kati
PIRI

87.13% votes
Georgi
PIRINSKI

86.2% votes
Pavel
POC

96.58% votes
Miroslav
POCHE

88.03% votes
Răzvan
POPA

84.82% votes
Soraya
POST

89.5% votes
Gabriele
PREUSS

95.17% votes
Evelyn
REGNER

97.53% votes
Christine
REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

96.45% votes
Inmaculada
RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

92.23% votes
Liliana
RODRIGUES

94.77% votes
Maria João
RODRIGUES

82.97% votes
Ulrike
RODUST

93.08% votes
Virginie
ROZIÈRE

85.79% votes
Alfred
SANT

95.34% votes
David-Maria
SASSOLI

84.36% votes
Daciana Octavia
SÂRBU

86.34% votes
Christel
SCHALDEMOSE

99.04% votes
Elly
SCHLEIN

96.93% votes
Joachim
SCHUSTER

85.27% votes
Olga
SEHNALOVÁ

94.02% votes
Ricardo
SERRÃO SANTOS

95.26% votes
Pedro
SILVA PEREIRA

97.49% votes
Peter
SIMON

93.18% votes
Siôn
SIMON

92.15% votes
Birgit
SIPPEL

86.22% votes
Monika
SMOLKOVÁ

92.25% votes
Renato
SORU

44.89% votes
Sergei
STANISHEV

70.67% votes
Catherine
STIHLER

85.88% votes
Tibor
SZANYI

97.92% votes
Paul
TANG

84.93% votes
Marc
TARABELLA

95.89% votes
Isabelle
THOMAS

95.12% votes
Patrizia
TOIA

90.26% votes
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU

91.05% votes
István
UJHELYI

84.23% votes
Marita
ULVSKOG

88.36% votes
Elena
VALENCIANO

84.74% votes
Kathleen
VAN BREMPT

90.55% votes
Derek
VAUGHAN

96.54% votes
Daniele
VIOTTI

95.93% votes
Jakob
von WEIZSÄCKER

93.42% votes
Julie
WARD

97.69% votes
Tiemo
WÖLKEN

95.73% votes
Josef
WEIDENHOLZER

92.15% votes
Martina
WERNER

90.29% votes
Kerstin
WESTPHAL

72.37% votes
Boris
ZALA

74.74% votes
Flavio
ZANONATO

96.2% votes
Janusz
ZEMKE

98.99% votes
Maria Gabriela
ZOANĂ

73.64% votes
Damiano
ZOFFOLI

96.72% votes
Carlos
ZORRINHO

98.18% votes
Krystyna
ŁYBACKA

86.38% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Corina
CREȚU

59.29% votes
Jean-Paul
DENANOT

92.59% votes
Anneliese
DODDS

85.72% votes
Viorica
DĂNCILĂ

72.31% votes
Elisa
FERREIRA

91.33% votes
Matthias
GROOTE

87.11% votes
Richard
HOWITT

81.2% votes
Iliana
IOTOVA

86.31% votes
Afzal
KHAN

91.19% votes
Marju
LAURISTIN

91.32% votes
Jörg
LEICHTFRIED

89.05% votes
Alessandra
MORETTI

56.4% votes
Victor
NEGRESCU

93.91% votes
Jens
NILSSON

92.1% votes
Gianni
PITTELLA

78.15% votes
Martin
SCHULZ

2.32% votes
Jutta
STEINRUCK

91.3% votes
Dame Glenis
WILLMOTT

67.11% votes