Addendum

Group of the Progressive Alliance of Socialists and Democrats in the European Parliament


Clara Eugenia
AGUILERA GARCÍA

97.64% votes
Lucy
ANDERSON

97.76% votes
Eric
ANDRIEU

92.65% votes
Nikos
ANDROULAKIS

88% votes
Maria
ARENA

89.5% votes
Francisco
ASSIS

90.79% votes
Inés
AYALA SENDER

94.08% votes
Guillaume
BALAS

96.55% votes
Zigmantas
BALČYTIS

79.87% votes
Hugues
BAYET

93.47% votes
Brando
BENIFEI

96.5% votes
Pervenche
BERÈS

87.75% votes
Goffredo Maria
BETTINI

76.86% votes
Monika
BEŇOVÁ

88.83% votes
José
BLANCO LÓPEZ

97.4% votes
Vilija
BLINKEVIČIŪTĖ

97.11% votes
Simona
BONAFÈ

86.75% votes
Biljana
BORZAN

92.14% votes
Victor
BOŞTINARU

94.05% votes
Paul
BRANNEN

92.2% votes
Mercedes
BRESSO

89.22% votes
Renata
BRIANO

99.66% votes
Udo
BULLMANN

85.47% votes
Soledad
CABEZÓN RUIZ

93.4% votes
Nicola
CAPUTO

98.15% votes
Nessa
CHILDERS

90.24% votes
Caterina
CHINNICI

93.2% votes
Ole
CHRISTENSEN

87.49% votes
Sergio Gaetano
COFFERATI

90.09% votes
Richard
CORBETT

88.04% votes
Silvia
COSTA

89.08% votes
Andrea
COZZOLINO

90.96% votes
Andi
CRISTEA

86.79% votes
Miriam
DALLI

97.52% votes
Seb
DANCE

96.5% votes
Nicola
DANTI

99.59% votes
Paolo
DE CASTRO

79.26% votes
Isabella
DE MONTE

99.53% votes
Mady
DELVAUX

91.13% votes
Michael
DETJEN

97.52% votes
Manuel
dos SANTOS

95.87% votes
Damian
DRĂGHICI

62.58% votes
Ismail
ERTUG

92.17% votes
Claudia
ȚAPARDEL

97.31% votes
Tanja
FAJON

83.06% votes
Jonás
FERNÁNDEZ

92.16% votes
Giuseppe
FERRANDINO

94.74% votes
Knut
FLECKENSTEIN

84.65% votes
Eugen
FREUND

94.22% votes
Doru-Claudian
FRUNZULICĂ

94.28% votes
Aleksander
GABELIC

95.43% votes
Iratxe
GARCÍA PÉREZ

93.13% votes
Eider
GARDIAZABAL RUBIAL

96.24% votes
Enrico
GASBARRA

74.56% votes
Evelyne
GEBHARDT

96.69% votes
Jens
GEIER

91.41% votes
Elena
GENTILE

89.08% votes
Lidia Joanna
GERINGER de OEDENBERG

98.51% votes
Adam
GIEREK

95.12% votes
Neena
GILL

92.72% votes
Michela
GIUFFRIDA

95% votes
Karine
GLOANEC MAURIN

96.78% votes
Ana
GOMES

92.77% votes
Giorgos
GRAMMATIKAKIS

77.16% votes
Maria
GRAPINI

97.73% votes
Karoline
GRASWANDER-HAINZ

96.73% votes
Theresa
GRIFFIN

89.56% votes
Roberto
GUALTIERI

97.04% votes
Enrique
GUERRERO SALOM

86.76% votes
Sylvie
GUILLAUME

93.69% votes
Jytte
GUTELAND

88.11% votes
Sergio
GUTIÉRREZ PRIETO

80.41% votes
Hannes
HANSO

0% votes
Anna
HEDH

82.9% votes
Iris
HOFFMANN

78.42% votes
Mary
HONEYBALL

92.47% votes
John
HOWARTH

96.34% votes
Liisa
JAAKONSAARI

97.2% votes
Ramón
JÁUREGUI ATONDO

95.95% votes
Agnes
JONGERIUS

92.5% votes
Karin
KADENBACH

91.38% votes
Eva
KAILI

75.31% votes
Petra
KAMMEREVERT

94.45% votes
Cécile
Kashetu KYENGE

86.79% votes
Sylvia-Yvonne
KAUFMANN

91.53% votes
Dietmar
KÖSTER

87.36% votes
Jan
KELLER

88.4% votes
Wajid
KHAN

92.37% votes
Jude
KIRTON-DARLING

94.39% votes
Jeppe
KOFOD

95.1% votes
Arndt
KOHN

93.08% votes
Peter
KOUROUMBASHEV

95.31% votes
Constanze
KREHL

85.32% votes
Miapetra
KUMPULA-NATRI

87.67% votes
Miltiadis
KYRKOS

92.47% votes
Bernd
LANGE

91.16% votes
Javi
LÓPEZ

83.93% votes
Juan Fernando
LÓPEZ AGUILAR

84.7% votes
Jo
LEINEN

83.67% votes
Bogusław
LIBERADZKI

88.54% votes
Arne
LIETZ

94.2% votes
Olle
LUDVIGSSON

97.82% votes
Andrejs
MAMIKINS

96.41% votes
Louis-Joseph
MANSCOUR

81% votes
Edouard
MARTIN

97.59% votes
David
MARTIN

92.55% votes
Costas
MAVRIDES

83.26% votes
Alex
MAYER

93.21% votes
Vladimír
MAŇKA

99.03% votes
Linda
McAVAN

82.99% votes
Susanne
MELIOR

95.8% votes
Marlene
MIZZI

93.17% votes
Csaba
MOLNÁR

89.43% votes
Clare
MOODY

88.07% votes
Claude
MORAES

87.09% votes
Luigi
MORGANO

96.14% votes
Alessia Maria
MOSCA

75.07% votes
Momchil
NEKOV

94.61% votes
Norbert
NEUSER

94.11% votes
Dan
NICA

79.23% votes
Péter
NIEDERMÜLLER

91.19% votes
Maria
NOICHL

91.82% votes
Rory
PALMER

86.98% votes
Pier Antonio
PANZERI

94.81% votes
Massimo
PAOLUCCI

84.07% votes
Demetris
PAPADAKIS

76.54% votes
Gilles
PARGNEAUX

91.24% votes
Emilian
PAVEL

84.45% votes
Ioan Mircea
PAŞCU

84.78% votes
Vincent
PEILLON

89.72% votes
Pina
PICIERNO

84.65% votes
Tonino
PICULA

89.29% votes
Kati
PIRI

86.06% votes
Georgi
PIRINSKI

87.44% votes
Pavel
POC

91.72% votes
Miroslav
POCHE

85.11% votes
Răzvan
POPA

83.62% votes
Soraya
POST

87% votes
Gabriele
PREUSS

95.93% votes
Evelyn
REGNER

97.22% votes
Christine
REVAULT D'ALLONNES BONNEFOY

96.82% votes
Inmaculada
RODRÍGUEZ-PIÑERO FERNÁNDEZ

92.03% votes
Liliana
RODRIGUES

95.69% votes
Maria João
RODRIGUES

80.32% votes
Ulrike
RODUST

93.78% votes
Virginie
ROZIÈRE

86.26% votes
Alfred
SANT

93.52% votes
David-Maria
SASSOLI

84.86% votes
Daciana Octavia
SÂRBU

79% votes
Christel
SCHALDEMOSE

98.86% votes
Elly
SCHLEIN

95.62% votes
Joachim
SCHUSTER

84.24% votes
Olga
SEHNALOVÁ

91.4% votes
Ricardo
SERRÃO SANTOS

95.76% votes
Pedro
SILVA PEREIRA

97.8% votes
Peter
SIMON

89.38% votes
Siôn
SIMON

93.05% votes
Birgit
SIPPEL

86.46% votes
Monika
SMOLKOVÁ

92.88% votes
Renato
SORU

34.12% votes
Sergei
STANISHEV

66.09% votes
Tibor
SZANYI

93.21% votes
Paul
TANG

86.59% votes
Marc
TARABELLA

96.48% votes
Isabelle
THOMAS

94.46% votes
Patrizia
TOIA

90.49% votes
Claudiu Ciprian
TĂNĂSESCU

92.29% votes
István
UJHELYI

76.8% votes
Marita
ULVSKOG

86.3% votes
Elena
VALENCIANO

80.04% votes
Kathleen
VAN BREMPT

91.66% votes
Derek
VAUGHAN

96.07% votes
Daniele
VIOTTI

95.85% votes
Julie
WARD

96.12% votes
Tiemo
WÖLKEN

95.05% votes
Josef
WEIDENHOLZER

91.97% votes
Martina
WERNER

91.43% votes
Kerstin
WESTPHAL

71.49% votes
Babette
WINTER

81.42% votes
Boris
ZALA

69.92% votes
Flavio
ZANONATO

91.77% votes
Janusz
ZEMKE

98.03% votes
Maria Gabriela
ZOANĂ

77.01% votes
Damiano
ZOFFOLI

94.54% votes
Carlos
ZORRINHO

98.49% votes
Krystyna
ŁYBACKA

78.79% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Corina
CREȚU

59.29% votes
Jean-Paul
DENANOT

92.59% votes
Anneliese
DODDS

85.6% votes
Viorica
DĂNCILĂ

72.24% votes
Elisa
FERREIRA

91.33% votes
Matthias
GROOTE

87.11% votes
Richard
HOWITT

81.31% votes
Iliana
IOTOVA

86.31% votes
Afzal
KHAN

91.19% votes
Marju
LAURISTIN

91.32% votes
Jörg
LEICHTFRIED

89.15% votes
Alessandra
MORETTI

56.4% votes
Victor
NEGRESCU

94.17% votes
Jens
NILSSON

92.1% votes
Ivari
PADAR

82.95% votes
Gianni
PITTELLA

78.15% votes
Martin
SCHULZ

2.32% votes
Jutta
STEINRUCK

91.44% votes
Catherine
STIHLER

78.85% votes
Jakob
von WEIZSÄCKER

93.71% votes
Dame Glenis
WILLMOTT

67.11% votes