Addendum

Non-attached Members


Zoltán
BALCZÓ

96.49% votes
David
BORRELLI

86.12% votes
Diane
DODDS

77.48% votes
Georgios
EPITIDEIOS

94.26% votes
Lampros
FOUNTOULIS

97.25% votes
Bruno
GOLLNISCH

86.88% votes
Diane
JAMES

86.54% votes
Rikke-Louise
KARLSSON

83.85% votes
Béla
KOVÁCS

69.51% votes
Jean-Marie
LE PEN

58.82% votes
Krisztina
MORVAI

66.56% votes
Konstantinos
PAPADAKIS

77.38% votes
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI

86.13% votes
Martin
SONNEBORN

67.22% votes
Dobromir
SOŚNIERZ

0% votes
Eleftherios
SYNADINOS

91.6% votes
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI

97.01% votes
Udo
VOIGT

90.7% votes
Steven
WOOLFE

79.01% votes
Sotirios
ZARIANOPOULOS

74.19% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Hans
JANSEN

87.73% votes
Janusz
KORWIN-MIKKE

89.19% votes
Flavio
TOSI

0% votes