Addendum

Non-attached Members


Zoltán
BALCZÓ

95.25% votes
Gerard
BATTEN

74.86% votes
David
BORRELLI

87.11% votes
James
CARVER

83.39% votes
Diane
DODDS

78.68% votes
Georgios
EPITIDEIOS

93.88% votes
Lampros
FOUNTOULIS

96.68% votes
Bruno
GOLLNISCH

87.44% votes
Rikke-Louise
KARLSSON

84.05% votes
Béla
KOVÁCS

68.04% votes
Jean-Marie
LE PEN

52.33% votes
Sophie
MONTEL

91.56% votes
Krisztina
MORVAI

63.08% votes
Konstantinos
PAPADAKIS

78.61% votes
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI

85.1% votes
Martin
SONNEBORN

67.51% votes
Cătălin
Sorin IVAN

82.48% votes
Dobromir
SOŚNIERZ

98.07% votes
Eleftherios
SYNADINOS

89.82% votes
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI

95.4% votes
Udo
VOIGT

88.59% votes
Steven
WOOLFE

80.58% votes
Sotirios
ZARIANOPOULOS

75.02% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Hans
JANSEN

87.73% votes
Janusz
KORWIN-MIKKE

89.19% votes
Flavio
TOSI

0% votes