Addendum

Non-attached Members


Zoltán
BALCZÓ

92.61% votes
David
BORRELLI

87.6% votes
Diane
DODDS

78.23% votes
Georgios
EPITIDEIOS

93.96% votes
Lampros
FOUNTOULIS

96.52% votes
Bruno
GOLLNISCH

88.22% votes
Mike
HOOKEM

69.31% votes
Rikke-Louise
KARLSSON

81.1% votes
Béla
KOVÁCS

66.37% votes
Jean-Marie
LE PEN

46.49% votes
Sophie
MONTEL

90.88% votes
Krisztina
MORVAI

55.74% votes
Konstantinos
PAPADAKIS

80.51% votes
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI

88.39% votes
Martin
SONNEBORN

71.11% votes
Cătălin
Sorin IVAN

75.37% votes
Dobromir
SOŚNIERZ

98.71% votes
Eleftherios
SYNADINOS

89.27% votes
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI

95.21% votes
Udo
VOIGT

89.7% votes
Steven
WOOLFE

75.72% votes
Sotirios
ZARIANOPOULOS

77.37% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Hans
JANSEN

87.73% votes
Janusz
KORWIN-MIKKE

89.35% votes
Flavio
TOSI

0% votes