Addendum

Non-attached Members


Zoltán
BALCZÓ

95.95% votes
David
BORRELLI

86.64% votes
James
CARVER

85.65% votes
Diane
DODDS

78.22% votes
Georgios
EPITIDEIOS

94.44% votes
Lampros
FOUNTOULIS

97.44% votes
Bruno
GOLLNISCH

87.26% votes
Diane
JAMES

86.62% votes
Rikke-Louise
KARLSSON

81.09% votes
Béla
KOVÁCS

70.44% votes
Jean-Marie
LE PEN

59.86% votes
Krisztina
MORVAI

65.09% votes
Konstantinos
PAPADAKIS

77.98% votes
Jacek
SARYUSZ-WOLSKI

87.97% votes
Martin
SONNEBORN

68.73% votes
Dobromir
SOŚNIERZ

97.27% votes
Eleftherios
SYNADINOS

91.96% votes
Kazimierz Michał
UJAZDOWSKI

96.42% votes
Udo
VOIGT

87.91% votes
Steven
WOOLFE

80.28% votes
Sotirios
ZARIANOPOULOS

75.11% votes

List of INACTIVE. MEPs who already ended their mandate.

Hans
JANSEN

87.73% votes
Janusz
KORWIN-MIKKE

89.19% votes
Flavio
TOSI

0% votes